بدون شرح

چه سخته در جمع بودن ولی در گوشه ای ساکت نشستن

به چشم دیگران چون کوه بودن ولی در خود به آرامی شکستن

 

 

اشک من طوفان غم آرد به دل            خنده بر لب میزنم تا کس نداند رازدل 

/ 1 نظر / 7 بازدید
باران

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل] *(*....باراني ام , باراني ام , باراني از آتش يك روح بي پروا و سرگرداني از آتش اين كوچه ها , ديوارها , اصلاً تمام شهر سوزان و من محبوس در زنداني از آتش اهل غزل بودم ، خدا يكجا جوابم كرد با واژه اي ممنوع ....*)* [گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]